เมโทรโปลิแทน โปรดักส์

Metropolitan Products

วิสัยทัศน์

  • เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง โดยมุ่งมั่น ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต บุคลากร เพื่อสร้าง และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

  • มุ่งมั่น ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิต การจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

  • มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีระหว่างบริษัท กับลูกค้า

  • บริหารจัดการงานอย่างมีจรรยาบรรณ มุ่งให้ประโยชน์ตอบแทนสูงสุดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคม

  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

 

การผลิตเเละการควบคุมคุณภาพ

  • บริิษัท ฯ ได้นำเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เเละระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการควบคุมการผลิตโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่ได้คุณภาพมาตราฐานทั้งปูนซีเมนต์ หิน ทรายเเละลวดเหล็กเเรงดึงสูง นอกจากบริษัท ฯ จะผลิตเสาเข็มคอน  กรีตอัดเเรงตามมาตรฐานของบริษัทเเล้ว บริษัท ฯ ยังรับผลิตเสาเข็มตามเเบบที่ลูกค้าต้องการเป็นพิเศษด้วยทั้งนี้  บริษัท ฯ ยังได้เน้นการควบคุมคุณภาพของการผลิตในทุก ๆ ขั้นตอนอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุุณภาพสูงสุด

     

การบริการ

  • บริษัท ฯ มีบริการทางด้านจัดส่ง เเละบริการตอกเสาเข็ม ด้วยรถขนส่ง เเละปั้นจั่น ที่อยู่ในการควบคุมของ บริษัท ฯ นอกจากนี้เรายังมีทีมงานที่มีความชำนาญงานในการควบคุมงานตอกเสาเข็มที่มีประสบการณ์ยาว นานคอยดูเเลงานสนามให้อีกด้วย

คำควัญขององค์กร

  • คุณภาพ เเละการบริการ คือ งานของเรา